ขอเชิญชวนบริจาคทุนเสริมสมอง

วิธีการบริจาค

1. บริจาคตามอัธยาศัย

สามารถบริจาคจำนวนเงินได้ตามอัธยาศัย

2. ทุนรายปี

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 6,00บาทต่อปี
  • ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 20,000 บาทต่อปี

โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง

โครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมองเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการทุนเสริมสมองซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในขณะนั้นที่ได้เสนอความคิดต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาสูงขึ้นตามความสามารถของตน ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรีภายในประเทศ  เป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปีเยาวชนเหล่านี้หากมิได้รับทุนการศึกษาอย่างเพียงพอแล้ว ก็ไม่อาจจะศึกษาต่อเกินการศึกษาภาคบังคับได้ทุนการศึกษานี้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการและในปีแรกของการให้ทุนนั้นรัฐบาลได้รับโครงการทุนเสริมสมอไว้ในโครงการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในฐานะที่เป็นโครงการของฝ่ายเอกชน

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑